Interaktiv utbildning i energieffektivt byggande

Om projektet

Stor utbildningskampanj för energieffektivt byggande

Ledande aktörer inom svensk byggindustri har tillsammans med Energikontoren Sverige tagit fram en interaktiv utbildning för energieffektivt byggande, riktad till byggnadsarbetare och installatörer. Utbildningen Energibyggare är yrkesöverskridande och ger förståelse för vilken kunskap lågenergibyggnation kräver av samtliga inblandade aktörer.

Utbildningen har tagits fram inom projektet BUILD UP Skills SWEBUILD, som pågår fram till 2017. Under denna period tas utbildningskoncept och utbildningsmaterial fram samt 500 personer utbildas till handledare. Dessa handledare ska sedan utbilda personal direkt ute på arbetsplatser runt om i Sverige.

Målet är att hantverkare och installatörer ska få ökad kompetens i energieffektivt byggande och renovering samt om förnybar energi. Vidare ska utbildningen leda till en förbättrad kommunikation kring energieffektivisering mellan verksamma på byggarbetsplatser. Syftet är att öka kunskapen inom det egna teknikområdet och förståelsen för hur olika teknikområden påverkar varandra, både under byggnations-/renoveringsprocessen och i byggnadens framtida livscykel.

Det långsiktiga målet är att skapa en helhetsförståelse på individnivå för varför det är viktigt att bygga och renovera energieffektivt.

Bakom utbildningen står ledande branschaktörer

Utbildningen är utvecklad av branschaktörer bestående av Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Installatörsföretagen, Teknologisk Institut och Passivhuscentrum, under ledning av Energikontoren Sverige, som är de regionala energikontorens branschorganisation. Kontaktinformation.

Alla partnerloggor IEE EM

Bakgrund

För att nå EU:s energi- och klimatmål för år 2020 respektive år 2050 krävs stora insatser från byggsektorn i Europa. För att klara av detta görs en satsning på kompetensutveckling för alla som arbetar inom denna sektor.

Mellan 2011-2013 genomfördes EU-projektet BUILD UP Skills. Projektet syftade till att identifiera kompetensbehovet och ta fram en handlingsplan för vidareutbildning inom byggsektorn. 30 länder deltog i projektet. 22 av dem, däribland Sverige, har fått pengar för att fortsätta arbetet med att förstärka kompetensen inom energieffektivt byggande och renovering samt installation av förnybar energi.

BUILD UP Skills SWEBUILD pågår mellan 2014-2017

Projektet finansieras till 75% av Intelligent Energy Europe (IEE) – ett EU-program som stöder energieffektivitet och förnybar energi. Resterande 25% finansieras av Energimyndigheten.

Övriga organisationer som stöttar projektet:

BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus)

Belok (Energimyndighetens beställargrupp för lokaler)

BFAB (Bygg- och fastighetssektorns fortbildningsinstitut AB)

Boverket

Byggherrarna

Byggmaterialindustrierna

Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN)

Dansk Byggeri

Glasbranschföreningen

KYH (Yrkeshögskola och kompetensutveckling)

SBUF

Skanska

Svensk Ventilation

Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN)

Swedisol

VentCentrum

Rapporter

Under projektets gång levereras ett antal rapporter och projektmaterial till EU. Här kan du fördjupa dig i projektdetaljer och följa utvecklingen.

Broschyrer

Broschyr Energibyggare (svenska)

Broshure SWEBUILD (English)

Broschyr Energibyggare – en interaktiv utbildning i energieffektivt byggande (2017-08-30)

För handledare

Handledarguide (2017-09-11)

Plan för genomförande av utbildning av handledare (2016-02-11)

Kvalifikationskriterier för handledare och utbildare av handledare (Eligibility criteria for training providers, 2015-09-03)

Beskrivning av handledarutbildning för Energibyggare – BI (2015-05-07)

 

Energibyggare – innehåll

Kursplan Energibyggare (2016-03-30)

Kursplan Handledare för Energibyggare ( 2016-04-06)

Lärandemål (2016-03-30)

 

Rapporter/papers

Dokumentation av handledarutbildningen (2017-06-26)

Utvärdering av utbildningen av handledare (2017-06-26)

Resultat från utvärdering (2016-06-28)

Handingsplan för implementering av utbildning (2016-03-22)

Internationell benchmarking (2016-03-24)

Kommunikationsplan (2016-11-23)

Koncept för storskalig byggarbetsplatsförlagd utbildning (2015-06-26)

Rapport kartläggning av befintliga utbildningar (2015-05-22)

Rapport Metod för framtagande av lärandemål (2015-05-08)

Rapport Utveckling av utvärderingsmodell

Paper Kvalitetsbedömning

Handlingsplan för utbildning av handledare efter SWEBUILD-projektet (2017-07-28)

Plan för uppdatering och kunskapsöverföring (2017-09-08)

Dokumentation av kommunikationsarbetet (2017-09-30)

Slutrapport projektet BUILDUP Skills SWEBUILD (2017-10-30)

Internationellt

Course curriculum for on-site training and a design for just-in-time instructions (English summary 2016-03-30)

Course curriculum for a training-of-trainers course (English 2016-03-30)

International benchmarking (English 2016-03-22)

Documentation from international workshops (English 2017-03-08)

Popular report on training schemes and action plan (English 2017-08-30)

Final project report SWEBUILD (English 2017-10-30)

 


Relaterade projekt stödda av Energimyndigheten:

BeställarKompetens – Utbildning i metoder och verktyg för energieffektiv renovering för beställare, byggherrar och fastighetsägare. Anordnas av Byggherrarna.

Nya Glasögon – Yrkeslärarutbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering. Anordnas av Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN.

Energilyftet – utbildning i energieffektivt byggande för arkitekter, beställare och konsulter. Anordnas av Energimyndigheten.


 

Projektet BUILD UP Skills SWEBUILD är delfinansierat av Intelligent Energy – Europe (IEE) och Energimyndigheten.

Contract N°: IEE/13/BWI/708/SI2.680176